Импланти

Импланти

Денталните импланти се замена за заб. Тие овозможуваат да се надокнади изгубениот заб, за пациентот повторно да може да јаде и да се смее. Типот на импланти кои ние ги користиме долги години и од кои сме задоволни со постигнатите резултати се еден од врвните брендови во светот.

Консултации и планирање

Се започнува со добра дијагностика и планирање за имплантацијата. Најпрво се разгледува во усната шуплина позицијата на изгубениот заб како и состојбата на пародонталното ткиво. Откако ќе се увиди таа ситуација се преминува на разгледување на панорамска или 3Д снимка каде видливо се гледаат параметри кои се битни за да се оцени дали ќе има услови за да се изврши имплантација.

Се зема анамнеза од пациетот каде се распрашува за минати заболувања кои се како ризик фактори за изведување на имплантацијата.

Откако ќе бидат сите овие ситуации апсолвиарни и се оцени дека може да се изврши импланитрањето тогаш се закажува термин за имплантација.

Имплантацијата се изведува во асептична сала каде се обезбедува максимално стерилно работно поле.

Се изведува со локална анестезија. Самата постапка воопшто не е болна.

По седум до десет дена се вадат конците и се чека еден оптимален период од два до три месеци за остеоинтеграција на имплантот по кој период може да се почне со протетско оптеретување на имплантот.

Ризици и контраиндикации

Во зависност од анамнезата најчести ризици се дијабетот, остеопорозата како и некои други за кои се дискутира на првата средба при консултациите и планирањето.

КОНТАКТ

Ул. Климент Охридски 15
1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3226 733
Email: info@karakamchev.com.mk